Gå til hovedindhold

Generelle forretningsbetingelser for KMD A/S

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

Disse Generelle Forretningsbetingelser er sidst opdateret oktober 2019

§ 1 Anvendelse
§ 2 Rettigheder
§ 3 Ejendomsforbehold
§ 4 Overdragelse
§ 5 Underleverandører
§ 6 Misligholdelsesbeføjelser
§ 7 Ansvar
§ 8 Produktansvar
§ 9 Force majeure
§ 10 Tredjemands rettigheder
§ 11 Behandling af personoplysninger
§ 12 Prisregulering
§ 13 Anti-korruption
§ 14 Fortrolighed og reference
§ 15 Ophør
§ 16 Tvist og værneting

§1 Anvendelse

Disse Generelle Forretningsbetingelser gælder for alle KMD’s leverancer, f.eks. levering af løsninger, programmel, ydelser og udstyr, uanset om leverancen skal installeres eller driftsafvikles hos kunden, hos KMD eller hos tredjemand.

Disse Generelle Forretningsbetingelser gælder i tillæg til eventuelle øvrige vedtagne vilkår i aftale indgået mellem KMD og kunden.

§2 Rettigheder

KMD eller KMD’s underleverandører er indehaver af og bevarer ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til løsninger, produkter, programmel, snitflader og kode, der er udviklet, eller vil blive udviklet, af KMD eller KMD’s underleverandører. Tilsvarende gælder for forretningskoncepter, metoder, know-how og lignende samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporter, der er udarbejdet eller vil blive udarbejdet af KMD eller KMD’s underleverandører. Kunden opnår alene brugsret hertil, hvis og i det omfang det specifikt fremgår af parternes aftale.

KMD er berettiget til vederlagsfrit og uden begrænsninger at anvende den generelle viden, som KMD måtte opnå i forbindelse med opfyldelse af aftalen, i andre sammenhænge.

§3 Ejendomsforbehold

I det omfang KMD konkret har overladt relevante rettigheder til kunden, har KMD ejendomsforbehold i de respektive løsninger, produkter, programmel, snitflader, kode, dokumentation, arbejdsresultater og m.v., indtil vederlaget herfor er fuldt betalt.

§4 Overdragelse

Kunden kan ikke uden KMD’s forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder disse Generelle Forretningsbetingelser.

KMD er berettiget til uden samtykke fra kunden helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundne selskaber som defineret i Selskabsloven, herunder til KMD’s moder- og datterselskaber. KMD hæfter i så fald for selskabets opfyldelse af aftalen. KMD er endvidere berettiget til uden samtykke fra kunden at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til en tredjepart i forbindelse med omstrukturering, fusion, fission eller frasalg af hele eller dele af KMD’s virksomhed.

§5 Underleverandører

KMD er uden samtykke fra kunden berettiget til at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser. KMD er ansvarlig for sine underleverandørers og eksterne konsulenters ydelser på samme måde som for egne ydelser.

§6 Misligholdelsesbeføjelser

Misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte modifikationer.

Beføjelser i anledning af mangler ved en leverance kan gøres gældende af kunden i 12 (tolv) måneder efter levering. KMD er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri omlevering og/eller afhjælpning, herunder ved anvisning af metoder til omgåelse af manglen i det omfang, dette ikke væsentligt forringer kundens anvendelse af KMD’s leverance. Ved behørig gennemført omlevering og/eller afhjælpning kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af
mangler.

Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som KMD vælger ikke at udbedre ved omlevering og/eller afhjælpning.

Såfremt det undtagelsesvist måtte vise sig nødvendigt, kan KMD med et varsel på 5 (fem) arbejdsdage udskyde en leverance med op til 20 (tyve) arbejdsdage. Udskydelse skal ikke betragtes som forsinkelse.

KMD’s forsinkelse anses ikke som væsentlig, hvis den ikke overstiger 40 (fyrre) arbejdsdage.

Kunden kan alene ophæve aftalen, hvis KMD væsentligt misligholder sine forpligtelser og kunden kan alene ophæve den/de dele af aftalen, som omfatter de forpligtelser der er væsentligt misligholdt. Kundens ophævelse af aftalen skal ske ved skriftlig begrundet meddelelse og senest 40 (fyrre) arbejdsdage efter den væsentlige misligholdelses indtræden.

Ved ophævelse tilbageleverer hver part de leverancer, herunder løsninger, produkter, programmel, snitflader, kode, dokumentation og arbejdsresultater, som parterne har udvekslet. For ydelser, som efter deres natur ikke kan tilbageleveres, er KMD berettiget til det aftalte vederlag – og hvis vederlaget ikke er aftalt, et rimeligt vederlag for de leverede ydelser. I tilfælde, hvor der kan ske tilbagelevering, skal KMD uanset kundens tilbagelevering altid være berettiget til et rimeligt vederlag for leverancer og ydelser, som kunden har haft en nytteværdi af i perioden frem til ophævelsens virkning.

Såfremt kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser, og sådan misligholdelse vedvarer i mere end 10 (ti) arbejdsdage efter, at kunden har modtaget skriftligt påkrav om afhjælpning, så er KMD berettiget til efter eget valg at standse sine leverancer, suspendere kundens brugsret og/eller ophæve aftalen samt gøre ethvert krav gældende i henhold til dansk rets almindelige regler. Enhver misligholdelse af betaling skal anses for væsentlig. Kunden kan ikke tilbageholde betaling eller modregne for eventuelle krav, som KMD ikke skriftligt har anerkendt.

§7 Ansvar

Parterne er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte modifikationer.

Kunden er alene berettiget til at gøre krav gældende for tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse, som KMD er ansvarlig for.

KMD er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, forvanskning eller tab af meddelelser, tab af forventet besparelse eller fortjeneste, kundens udgifter til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, kundens forbrugte interne timer, udgifter til tredjemand, renteudgifter, mistede renteindtægter, tab af goodwill, indirekte tab og følgeskader.

Tab og forvanskning af data skal anses for indirekte tab. I aftaler, hvor KMD drifter eller i øvrigt behandler data, skal dog gælde, at KMD er ansvarlig for - på kundens anmodning - at reetablere tabte eller forvanskede data frem til tidspunktet for og på baggrund af seneste aftalte backup (med mindre back up ikke er anvendelig på grund af vira, kundens forhold eller forhold som KMD ikke udtrykkeligt er ansvarlig for i henhold til aftalen). Kunden kan ikke gøre andre beføjelser gældende i tilfælde af tab og forvanskning af data. Kunden skal betale for reetablering af data i henhold til forbrugt tid og materialer, herunder til tredjeparter, i det omfang tab eller forvanskning af data ikke skyldes KMD’s forhold.

KMD er ikke ansvarlig, hvis forsinkelse eller mangler ved en leverance skyldes forsinkelser eller forringede forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som KMD ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra forsyningsvirksomheder eller tredjepartsleverandører, der ikke er undergivet KMD’s instruktion og ansvar, og hvis ydelser er en forudsætning for KMD’s leverance.

KMD er endvidere ikke ansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens anvendelse af resultater fra leverancen. Som eksempel herpå kan nævnes resultater som følge af rådgivning eller resultater og anbefalinger fra eller baseret på analysemodeller, planlægnings-, beslutningsstøtte-, registrerings-, undersøgelses-, eller behandlingsrelaterede værktøjer.

Endelig er KMD ikke ansvarlig for vira eller anden ondsindet kode, som kunden, kundens brugere eller borgere, bevidst eller ubevidst, måtte introducere i kundens it-systemer ved brug af løsninger eller ydelser leveret af KMD.

Erstatningsmaksimering: KMD’s pligt til betaling af erstatning (herunder for produktskade), kom-pensation, garantiforpligtelser, forholdsmæssigt afslag og bod kan samlet i aftalens løbetid ikke overstige kontraktsummen vedrørende den aftalte leverance, der har givet anledning til tabet. For aftaler omfattende løbende ydelser opgøres kontraktsummen dog som betalingerne for de løbende ydelser under aftalen i de seneste 12 (tolv) måneder fra skadens opståen.

Bod skal fradrages i eventuel erstatning for samme ansvarspådragende forhold. Der ydes ikke forholdsmæssigt afslag for forhold, der udløser betaling af bod.

Ved en serie af skader, som følge af samme skadevoldende handling eller undladelse, der udløser tab hos flere af KMD’s kunder eller udløser tab vedrørende flere leverancer, uanset om disse måtte leveres i henhold til flere separate aftaler, for samme kunde, udgør den samlede maksimale erstatning (herunder for produktskade), kompensation, garantiforpligtelser, forholdsmæssigt afslag, og bod for den skadevoldende handling eller undladelse for samtlige aftaler mellem kunden og KMD dog højst kr. 500.000.

Erstatningsmaksimeringen ovenfor omfatter også KMD’s ansvar som databehandler for betaling af krav på erstatning og tortgodtgørelse fra registrerede (og kundens regreskrav mod KMD for krav fra registrerede) (herefter samlet benævnt ”Registreredes Krav”). Dette skal forstås således, at kunden skal skadesløsholde KMD for Registreredes Krav, inkl. hermed forbundne rimelige interne og eksterne omkostninger til KMD’s behandling af Registreredes Krav, herunder førelse af sag for domstolene, (herefter samlet benævnt ”Sagsbehandlingsomkostninger”), i det omfang Registreredes Krav, inkl. Sagsbehandlingsomkostninger, sammen med øvrige krav (uanset art) fra kunden omfattet af erstatningsmaksimeringen ovenfor samlet overstiger erstatningsmaksimeringen. Skadesløsholdelse skal ske uanset om kunden er uden skyld i den skade, der ligger til grund for Registreredes Krav.

Ansvarsbegrænsningerne og krav om kundens skadesløsholdelse af KMD i denne § 7 omfatter ikke skadesbegivenheder, der er forårsaget af KMD ved grov uagtsomhed eller forsæt.

Retsforhold mellem kunden og eventuel tredjepart, der indebærer forpligtelser for kunden - herunder vedrørende services baseret på KMD’s leverancer, som kunden yder eller stiller til rådighed for tredjepart - er KMD uvedkommende.

Der er ved fastsættelsen af de priser, som kunden skal betale for KMD’s leverancer i denne aftale, taget højde for ovenstående risikofordeling mellem parterne.

§8 Produktansvar

KMD er ansvarlig for produktskade forvoldt af KMD’s leverancer eller ydelser i henhold til dansk rets almindelige regler, men er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, forvanskning eller tab af meddelelser, tab af forventet besparelse eller fortjeneste, kundens udgifter til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, kundens forbrugte interne timer, renteudgifter, mistede renteindtægter, tab af goodwill, indirekte tab og følgeskader, forårsaget af produktskade.

KMD’s ansvar i forbindelse med produktskade indgår i opgørelsen af og er underlagt beløbsbegrænsningen for ansvar i § 7.

Fremsætter tredjemand krav om erstatning for produktskade forvoldt af KMD’s leverancer eller ydelser leveret til eller via kunden, som KMD har fraskrevet sig ansvar for over for kunden, skal kunden skadesløsholde KMD for sådanne krav.

§9 Force majeure

En parts forpligtelser i henhold til aftalen udsky-des ved force majeure, hvorved forstås forhold, som:

a) væsentligt påvirker partens mulighed for, eller hindrer parten i, at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen,
b) ligger uden for partens rimelige kontrol,
c) parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og
d) parten ikke i aftalens løbetid med rimelighed burde have undgået eller overvundet.

Intern strejke og cyberangreb hos KMD er eksempler, der kan være force majeure.

En part kan påberåbe sig force majeure vedrø-rende sin underleverandørs leverancer, hvis partens underleverandør rammes af force majure. Force majeure hos en underleverandør anses at foreligge efter samme regler, som gælder for parten selv, jf. ovenfor.

Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for KMD udskydes på grund af force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til med øjeblikkelig virkning ansvarsfrit at opsige den force majeure ramte del af leverancen, såfremt denne del af leverancen i det væsentligste ikke gennemføres i mere end 60 dage. Parterne er afskåret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i den anledning.

§10 Tredjemands rettigheder

KMD er forpligtet til at friholde kunden i tilfælde af, og i det omfang, KMD har krænket tredjemands rettigheder, i overensstemmelse med de i denne § 10 indeholdte vilkår, forudsat kunden straks giver KMD skriftlig meddelelse om tredjemands indledning af sag mod kunden med påstand om krænkelse. KMD overtager herefter førelsen af sagen. KMD kan vælge for egen regning at skaffe kunden ret til fortsat at udnytte leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved helt eller delvist at ændre eller udskifte den aftalte leverance med tilsvarende leverance, der ikke krænker tredjemands rettigheder.

Såfremt KMD bringer krænkelsen til ophør ved helt eller delvist at ændre eller udskifte den aftalte leverance med en tilsvarende leverance, der ikke krænker tredjemands rettigheder, vil kunden være berettiget til et forholdsmæssigt afslag i tilfælde af, at den ændrede eller udskiftede leverance indebærer en dokumenterbar væsentlig værdiforringelse. Kunden kan ikke herudover gøre misligholdelsesbeføjelser eller erstatningskrav gældende, men er berettiget til at opsige aftalen med 3 måneders varsel, uanset eventuelt aftalt uopsigelighed, forudsat at den varige værdiforringelse overstiger 25 % af det samlede leverancevederlag.

KMD er berettiget til at opsige hele eller dele af aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis KMD ikke anser nogen af ovenstående muligheder for økonomisk forsvarlige. I så fald tilbagebetaler KMD eventuelle éngangsvederlag med fradrag af den nytteværdi, kunden har haft af leverancen. Nytteværdien opgøres i denne sammenhæng som 2 % af éngangsvederlag for den opsagte del af aftalen pr. måned fra leveringsdagen.

§11 Behandling af personoplysninger

Såfremt KMD optræder som databehandler for kunden i persondatarettens forstand, skal kunden sikre, at parterne indgår en databehandleraftale.

§12 Prisregulering

KMD regulerer aftalte priser efter KMD’s til enhver tid gældende regler for prisregulering, som fremgår af KMD’s kundenet.

§13 Anti-korruption

Kunden forpligter sig til at overholde relevant anti-korruptionslovgivning, herunder US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act.

§14 Fortrolighed og reference

Parterne skal iagttage fortrolighed om forhold, som ikke er alment kendte. KMD sikrer, at underleverandører og andre, der bistår KMD med leverancen, er underlagt tilsvarende forpligtelse.

Kundens pligt til at iagttage fortrolighed omfatter bl.a. oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige, om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold, samt oplysninger om KMD's forhold. KMD forretningskoncepter, metoder og knowhow er forretningshemmeligheder tilhørende KMD og ligeledes omfattet af kundens pligt til fortrolighed.

Såfremt kunden er en offentlig myndighed viger kundens pligt til at iagttage fortrolighed i henhold til denne bestemmelse dog såfremt og i det omfang, det er påkrævet efter ufravigelige regler i lovgivningen vedrørende akt- og partsindsigt. KMD skal, hvor andet ikke følger af ufravigelig lovgivning, høres inden der gives aktindsigt.

KMD er, med mindre andet aftales, berettiget til at anvende kundens navn og logo i KMD’s virksomhedspræsentationsmateriale, på KMD’s internetsider samt til at optage kunden på KMD’s generelle kunde- og referencelister, dog forudsat at anvendelsen sker på loyal vis.

§15 Ophør

Aftalen kan opsiges af hver part med 6 måneders skriftligt varsel, medmindre andet er aftalt.

Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, herunder bestemmelsen om fortrolig-hed i § 14, med at bestå.

§16 Tvist og værneting

Aftalen og disse Generelle Forretningsbetingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af den internationale købelov (CISG) og danske internationale privatretlige regler, der fører til anvendelse af andet lands ret end dansk ret.

Såfremt der opstår en tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Såfremt tvisten ikke løses herved, skal spørgsmålet eskaleres i parternes organisationer.

Hver af parterne kan i tilfælde af fortsat uenighed begære tvisten løst ved mediation. Mediator udpeges af parterne eller foreningen Danske IT-advokater (DITA) og følger DITA’s mediations-procedure.

Parterne har pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til.

Såfremt tvisten ikke er løst ved mediation inden otte uger efter skriftlig begæring om mediation, kan hver af parterne indbringe tvisten til endelig afgørelse ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen.