Gå til hovedindhold
KMD Opus Økonomi

Økonomi

For at sikre en effektiv opgavevaretagelse er der en række åbne services, alle andre systemer kan benytte.

KMD Opus Økonomi har mange åbne integrationer og snitflader, som giver mulighed for at få data til og fra andre systemer.

Der understøttes relevante Kombit-standardsnitflader, KMDs standardsnitflader både til data ind og data ud, ligesom der er mulighed for bilagsintegration, udtræk til Kommunens revision samt indlæsning af data fra Kommunens bank via pengeinstitut-standardsnitflade.

SF1590_D Afsend Faktura til Godkendelse

Via serviceplatformen kan andre systemer modtage fakturaer fra Opus og efter behandling i det andet system sende kontering og godkendelse tilbage til Opus Økonomi til bogføring.

Links

KMD Opus posteringer IND

Formålet med standardsnitfladen er at give andre systemer mulighed for, via en fælles snitflade, at aflevere posteringer til KMD Opus Økonomi.

Ved anvendelse af denne snitflade, kan et system efter aftale aflevere posteringer til KMD Opus Økonomi.

Posteringer skal leveres på SAP's konteringsdimensioner

Links

KMD Opus posteringer UD

Formålet med snitfladen er at give andre systemer mulighed for, via en fælles snitflade, at modtage posteringer fra KMD Opus Økonomi.

Ved anvendelse af denne snitflade, vil det være muligt for systemerne at modtage posteringer fra KMD Opus Økonomi.

Posteringerne kan enten leveres som et totaludtræk eller deludtræk. Et totaludtræk leverer alle posteringer, dog med mulighed for fravalg af posteringer på specifikke bilagsarter. Et deludtræk leverer de posteringer, som opfylder specifikke SAP-dimensioner angivet af kunden.

Posteringerne opbygges på XML format og fremsendes til det modtagende system.

Forventet hyppighed på både totaludtræk og deludtræk er en daglig kørsel på alle hverdage.

Links

Bilagsintegration mellem KMD Opus Økonomi_Bilag og Interne/Eksterne Fagsystemer

Formålet med snitfladen er at give andre systemer, både internt i KMD og eksternt, mulighed for at udveksle bilagsdata med KMD Opus Økonomi_Bilag.

Ved anvendelse af denne snitflade kan andre systemer elektronisk modtage og aflevere Regnskabsbilags data fra og til OPUS Økonomi_Bilag. Det vil sige de elektronisk kan få relevante regnskabsbilags data ind i egne systemer, samt efter en godkendelse i fagsystemet, få disse fakturabilag posteret og udbetalt via OPUS Økonomi.

Med fakturabilaget sendes evt. vedhæftede dokumenter, original xml og HTML

Snitfladen giver også mulighed for at andre systemer kan modtage advis og fakturaoplysninger på bilag, der bogføres i Opus Økonomi uden forudgående behandling i fagsystemet.

Links

Udtræk af stamdata fra KMD Opus Økonomi til interne og eksterne fagsystemer

Formålet med standardsnitfladen er at give et internt eller eksternt system mulighed for automatisk, via en fælles snitflade, at modtage stamdataoplysninger fra KMD Opus Økonomi.

Ved anvendelse af denne snitflade, kan et internt eller eksternt system vedligeholde konterings stamdata, leverandøroplysninger og afgrænsning af bogføringsrettigheder for brugere via daglige udtræk fra KMD Opus Økonomi.

På baggrund af stamdataoplysningerne, har det interne eller eksterne system mulighed for automatisk at vedligeholde en kontoplan, og på baggrund af den, at opbygge korrekte konterings dimensioner til brug for kontering og postering i KMD Opus Økonomi.

Snitfladens udtræk giver også muligt for, at det interne eller eksterne system kan foretage afgrænsning af konterings-dimensionerne i forhold til den enkelte sagsbehandler, hvis sagsbehandlers Opus UserID er kendt.

Til brug for indkøbsløsninger m.m leveres med snitfladen et udtræk af kreditoroplysninger markeret til dette formål.

Snitfladen kan med fordel kombineres med snitfladen ”Individuelt dataudtræk med medarbejder og organisations oplysninger…”, der kan levere Organisations- og Brugerinformationer fra KMD Opus HR. Kombination med denne snitflade giver mulighed for at benytte fakturabeløbsgrænser tilknyttet sagsbehandleren og tilknytning til organisationen med adresseinformationer m.m.

Links

Faktura data til indkøbsanalyse

Formålet med snitfladen er at give andre systemer, både internt i KMD og eksternt, mulighed for at modtage fakturainformationer på bogførte bilag opdateret i KMD Opus Økonomi.

Ved anvendelse af denne snitflade vil det være muligt for systemerne at modtage historiske data i forbindelse med opstart og herefter løbende modtage informationer om nye bogførte bilag siden seneste udtræk (delta udtræk).

Snitfladen leverer både konteringsoplysninger fra bogføringen i Opus Økonomi og den tilhørende original OIOUBL på fakturaer modtaget i Opus.

Snitfladen indeholder desuden et udtræk af profitcentre og sammenhængen imellem disse i det løbende udtræk, så det bliver muligt for det modtagne system at opbygge et profitcenterhierarki.

Periode for historisk udtræk defineres ved opstart.

Hyppighed på deltaudtræk er ugentligt.

Links

FIR Revisorudtræk KMD Opus Økonomi

Formålet med snitfladen er, at udlæse faktiske posteringer fra KMD Opus Økonomi til brug for indlæsning i eksterne systemer

Snitfladen henvender sig til interessenter, der primært i revisionsøjemed, ønsker at udlæse postering fra KMD Opus Økonomi til videre analyse i et eksternt system

Der er her tale om engangsudtræk.

Ved ønske om at benytte snitfladen, skal der rettes henvendelse til Support for Opus Økonomi.

Links

Elektronisk Bankindlæsning EBI

NY SNITFLADE PÅ VEJ

Ved tilslutning til Elektronisk Bankindlæsning (EBI) bliver kontoudtogene fra banken automatisk indlæst og transaktionerne på kontoudtoget bliver bogført i KMD Opus Økonomi.